“Cultuurtraject komt tot bloei ”

10 november 2022
Maastro

Wat is cultuur? Cultuur is het allesomvattende, het geheel van gedragingen, alle rituelen, de gedeelde overtuigingen en de authentieke verhalen van de organisatie. Het omvat waarden over hoe men met elkaar omgaat, hoe de dingen gedaan worden, én een cultuur is altijd in ontwikkeling. Dit is ook nodig. Zeker bij een organisatie die groeit, zoals Maastro. De organisatie is de laatste jaren flink gegroeid. Dit is te zien in alle geledingen van de organisatie, zowel op het vlak van medewerkers maar ook financieel. “Je kunt spreken van een professionele groei over de hele breedte van de organisatie”, aldus Enno Soeren, manager Bedrijfsvoering. Passend bij deze professionele groei, hoort ook een professionele cultuur, passend bij de eigenheid van Maastro. “En om deze te vorm te geven, zijn we vorig gestart met de eerste aanzet hiervoor”, aldus Fraukje Suijker.

Toverwoord

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Maastro-kernwaarden in een zeer toepasselijk acroniem zijn vastgelegd: GROEIEN. Fraukje: “In een tweetal strategie sessies met de Raad van Bestuur en het Directie Advies Team en een sessie met het breder management, waaronder ook teamleiders, zijn we tot een gezamenlijk acroniem voor onze kernwaarden gekomen, waarin iedereen zich herkent. Ze geeft aan dat het inspirerende sessies waren, met een open karakter, waarin duiding plaatsvond welke kernwaarden belangrijk zijn. Al gauw ontstond overeenstemming over de kernwaarden. In de vierde sessie werd Maastro breed gebrainstormd over de inhoud en betekenis van de afzonderlijke letters in het acroniem. Dit zorgde voor zowel meer bekendheid bij collega’s van de nieuwe kernwaarden als voor draagvlak en motivatie om de kernwaarden te gaan uitdragen. Het begin van het cultuurtraject is gemaakt. Maar cultuur is niet iets van de managers. “De komende vijf jaar staat cultuur op de agenda en gaan we eraan werken om het acroniem samen met de medewerkers handvatten te geven en te laten doorleven tot alle medewerkers binnen Maastro”, aldus Fraukje.

Opleiden

Inherent aan GROEIEN wordt er ook geïnvesteerd op het gebied van “management development.” Fraukje: “We zorgen voor een op maat gemaakt opleidingsprogramma gericht op het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van het management passend bij de professionele bedrijfsorganisatie. Ook wordt
er in de toekomst geïnvesteerd in nieuwe posities. Wat eerder wel eens voorkwam was dat bij sommige functies het management “er maar bij gedaan” werd. Dit is straks verleden tijd. “We vinden het belangrijk om het management met specifieke aandacht te laten groeien, hen op te leiden met de kennis en de tools die ze nodig hebben voor hun team.” Enno vult aan: “Hierin worden ze intensief begeleid en gecoacht.” In 2022 zal een uitgekristalliseerd plan worden gemaakt om dit verder invulling te geven. Vorig jaar is met de benoeming van vijf meewerkend teamleiders voor de kliniek al een begin gemaakt. De betreffende personen kregen een nieuwe positie en doorgroeimogelijkheid met nog niet zoveel ervaring in het aansturen van teams. Fraukje: “Hier zie je dat we al heel goed investeren in een stuk coaching en opleiding. De meewerkend teamleiders worden eerst goed opgeleid en getraind, zodat zij eerst aandacht kunnen hebben voor het groeien in hun functie, en vervolgens beter in staat zijn om ook hun teamleden te laten groeien. “Want daar gaat het om.”

Cultuur op de agenda

Nu de aanzet is gedaan, is het van belang dat cultuur de komende vijf jaar op de agenda blijft staan. Fraukje: “We moeten GROEIEN samen gaan benaderen als een werkwoord waar we aan blijven werken. Dit betekent dus dat we zelf gaan groeien als leidinggevende en als medewerker.” We richten ons op een betere inrichting van alle rollen en verantwoordelijkheden op alle niveaus. “De uitdaging is dat de cultuur door iedereen wordt gevoeld en gedragen. Hoe we dit gaan doen, gaan we de komende tijd invullen”, sluit Fraukje af.

LR Fraukje O7 B1883

Fraukje: “We moeten GROEIEN samen gaan benaderen als een werkwoord waar we aan blijven werken. Dit betekent dus dat we zelf gaan groeien als leidinggevende en als medewerker.”