Uw medische gegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts een dossier aanlegt. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De gegevens uit uw dossier kunnen worden verstrekt aan andere hulpverleners binnen of buiten Maastro als deze bij uw behandeling betrokken zijn. Zo kunnen gegevens in geval van verwijzing verstrekt worden aan bijvoorbeeld de verwijzend radioloog of de huisarts. Als uw arts uw gegevens wilt gebruiken voor een ander doel dan uw behandeling, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek, dan moet u daarover geïnformeerd worden en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is niet nodig als gegevens voor (wettelijk voorgeschreven) kwaliteitsdoeleinden worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn. Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Uw arts en de directie van Maastro dragen er zorg voor dat uw dossier veilig wordt opgeborgen, dat de gegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Rechtstreeks bij uw behandeling of onderzoek betrokken hulpverleners hebben toegang tot uw gegevens. Deze hulpverleners hebben een zelfstandig beroepsgeheim. Veel patiënten voelen zich afhankelijk van hun hulpverlener. Daarom is het belangrijk te weten dat u als patiënt rechten heeft. Om de positie van de patiënt te versterken zijn de patiëntenrechten vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt de relatie tussen de patiënt en de hulpverlener. Uitgebreide informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Inzage, aanvulling, machtiging, aanvraagformulieren

Inzage of kopie van uw medische gegevens

U heeft recht op inzage in uw medische gegevens of op een kopie van (een gedeelte van) uw medisch dossier.

Een verzoek tot inzage of kopie van uw medische gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij de afdeling secretariële ondersteuning via secretarieleondersteuning@maastro.nl. Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden of telefonisch of per e-mail aanvragen via onderstaande contactgegevens.

U dient het formulier uit te printen, handmatig in te vullen en te ondertekenen.
Standaard zullen medische gegevens vanaf 1 juli 2015 tot de dag voor afleverdatum binnen 3 werkdagen worden verstrekt.

De volgende gegevens zullen standaard aan u worden uitgeleverd:

 • Algemene medische en persoonlijke gegevens
 • Medische correspondentie:
  • Intakebrief
  • Laatste bestralingsbrief
  • Follow-up brief
 • Een overzicht van uw contacten met Maastro
 • Een overzicht van uw geplande afspraken bij Maastro

Wenst u andere of aanvullende gegevens te ontvangen, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de afdeling Secretariële Ondersteuning.

Een medewerker van de afdeling Secretariële Ondersteuning zal telefonisch en/of per e-mail contact met u opnemen om een afspraak te maken voor het ophalen van deze gegevens.

Op het aanvraagformulier kunt u aangeven of u uw gegevens op USB-stick of op papier wenst te ontvangen. In beide gevallen dient u zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs bij het ophalen van het dossier.

Op grond van de legitimatieplicht controleren wij aan de hand van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, identiteitskaart of paspoort) of u degene bent, die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Tevens wordt bij de overdracht van de medische gegevens een ‘bewijs van overdracht medische gegevens’ ingevuld. Hiermee verklaart u de juiste medische gegevens en op correcte wijze te hebben ontvangen. Hier wordt ook het type (legitimatie)document met bijbehorend documentnummer geregistreerd. Dit bewijs van overdracht alsmede uw aanvraagformulier worden in uw electronisch patiëntendossier opgeslagen. Wij zullen noch om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen, noch hiervan een kopie in ons systeem opslaan.

Om uw medische gegevens optimaal te beschermen tegen misbruik, maakt Maastro gebruik van een beveiligde USB-stick waarop het medisch dossier versleuteld is opgeslagen. Het medisch dossier kan via een wachtwoord ontsleuteld worden waarna het geopend kan worden. Het wachtwoord wordt apart aan u verstrekt en u ontvangt een handleiding waarin alles stap-voor-stap beschreven is.

Heeft u op het formulier aangegeven dat u enkel inzage in uw dossier wenst, dan zal een medewerker van de afdeling secretariële ondersteuning contact met u opnemen om een afspraak met uw behandelend arts hiervoor te maken.

Contactgegevens:
Afdeling secretariële ondersteuning
Telefoon: 088-4455582
E-mail: secretarieleondersteuning@maastro.nl

Vanwege de privacygevoelige informatie verzoeken wij u expliciet om het aanvraagformulier enkel per post op te sturen of af te geven bij de receptie van Maastro in Maastricht. We willen benadrukken dat het uitwisselen van vertrouwelijke informatie via de standaard e-mail veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Zodra u gebruik maakt van de standaard e-mail, is dit uw eigen verantwoordelijkheid.

Vanwege de privacy van onze patiënten kunnen wij telefonisch geen medische gegevens doorgeven. Wij vragen hiervoor uw begrip.

U kunt het ingevulde en ondertekende formulier opsturen naar:
Maastro, t.a.v. Secretariële Ondersteuning
Antwoordnummer 10277
6200 XW  Maastricht

Aanvulling, correctie, verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens

Voor het laten aanvullen, corrigeren, verwijderen of vernietigen van persoonsgegegens in uw medische gegevens zijn de bepalingen in ons privacyreglement van kracht.

Machtiging voor het opvragen van medische gegevens van iemand anders

Het opvragen van een dossier namens of van iemand anders en/of het ophalen van de kopieën, is slechts met schriftelijke toestemming van de betrokken patiënt mogelijk. Hiervoor kunt u samen met de patiënt de aanvraag met de machtiging op de achterkant van het formulier invullen. Graag hier ook uw relatie met de patiënt vermelden.

Verzoek door ouders of wettelijk vertegenwoordigers:

 • Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan hebben ouders of wettelijk vertegenwoordigers recht op inzage zonder toestemming van het kind.
 • Is uw kind tussen 12 en 16 jaar? Dan hebben ouders of wettelijk vertegenwoordigers enkel recht op inzage met toestemming van het kind zelf. Hiervoor zijn een handtekening en een legitimatiebewijs nodig van ouder/verzorger én het kind.
 • Is uw kind ouder dan 16 jaar? Dan beslist het kind zelf over inzage. Ouders hebben alleen recht op inzage indien het kind hen daartoe schriftelijk machtigt.

Verzoek bij wilsonbekwaamheid

Inzage in en/of kopie van het dossier van patiënten, die wilsonbekwaam zijn, kunnen worden opgevraagd door diens curator/mentor na overleg van een gerechtelijk bevel.

Verzoek door nabestaanden van overleden patiënten

Nabestaanden van een overleden patiënt hebben in beginsel geen inzagerecht. Hiervoor bestaat de mogelijkheid om een nabestaandengesprek met de behandelend arts aan te vragen. Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden of u kunt het aanvragen bij de afdeling secretariële ondersteuning via secretarieleondersteuning@maastro.nl. Bij het invullen van het aanvraagformulier is de handtekening van de aanvrager (gemachtigde) vereist. Daarnaast is een reden van opvragen vereist.

Een medewerker van de afdeling secretariële ondersteuning zal vervolgens uiterlijk binnen 5 werkdagen contact met u opnemen voor het inplannen van een nabestaandengesprek met de behandelend arts.

Tijdens het nabestaandengesprek vindt een persoonlijke toelichting door de behandelend arts plaats. Op basis van de reden van opvragen door de nabestaanden is het aan de behandelend arts om een inschatting te maken of afgifte ‘met veronderstelde toestemming’ van de overleden patiënt geschiedt. Hierbij kijkt de arts naar het belang van de aanvrager en de privacybescherming van de overleden patiënt.