Technieken

Technieken

Binnen MAASTRO clinic worden processen prospectief (vooraf) én retrospectief (achteraf) geanalyseerd om de patiëntveiligheid te verbeteren. Voor prospectieve analyses wordt oa. gebruikt gemaakt van de zogenaamde SAFER-techniek. De meldingscommissie maakt gebruik van het PRISMA-model voor retrospectieve analyses.

SAFER

Scenario Analysis of Failure modes, Effects and Risks (SAFER), ook wel Healthcare Failure Mode and Effect Analyses (HFMEA) genaamd, is een techniek die gericht is op het inschatten van potentiële risico’s. SAFER signaleert aanwijsbare oorzaken en gevolgen vóórdat deze optreden, door een schatting te maken van de kansdichtheid. SAFER is een groepsactiviteit van relevante deskundigen die een oorzaak-gevolg structuur gebruikt om een proces al brainstormend te doorlopen op mogelijke risico’s, faalwijzes en oorzaken en uiteindelijk acties te definieren. Alle nieuwe en risicovolle processen worden middels deze techniek onderzocht. Tevens vindt jaarlijks een herevaluatie plaats van de reeds uitgevoerde SAFER analyses.

Meldingscommissie / PRISMA

PRISMA staat voor Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis. Door een meer diepgaande analyse van oorzaken ontstaat een beter inzicht in mogelijke incidenten, zowel kwantitatief als kwalitatief. Tevens wordt een compleet en genuanceerd inzicht gegeven in organisatorische, technische en menselijke basisoorzaken. Medewerkers worden actief betrokken bij de analyse van voorvallen. Dit vergroot het inzicht in de incidenten en tegelijkertijd neemt de alertheid van medewerkers toe ten aanzien van de dagelijkse risico's.PRISMA maakt het mogelijk (door middel van een classificatiesysteem) om conclusies te trekken uit een hele verzameling incidenten, in plaats van uit een enkel geval afzonderlijk.De relatie tussen een bepaalde basisoorzaak en de bijbehorende tegenmaatregel is gebaseerd op een theorie en niet op een vermoeden. PRISMA vat onderzochte voorvallen zeer duidelijk beknopt samen en geeft de samenhang tussen contextvariabelen en oorzaken overzichtelijk weer op één pagina. De organisatie kan continue op de hoogte zijn van de mate waarin men de reeds bekende risico's weet te beheersen. Met behulp van het systeem kan informatie worden teruggekoppeld naar het management (beleidsvorming), rest van de organisatie en de Cliëntenraad (verantwoording). PRISMA kan zo zorgen voor een positieve cultuurverandering ten aanzien van het melden en het accepteren van fouten. Met behulp van het systeem kunnen continue verbeteringen worden bereikt ten aanzien van de kwaliteit van vele aspecten in de organisatie. Analyses worden periodiek uitgevoerd en teruggekoppeld naar de organisatie.

Interne visitatie

Tijdens een interne visitatie wordt bij een, door het management gekozen, proces door de aandachtsgebiedhouders patientveiligheid (APV) gekeken naar potentiële risico’s. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een checklist die per proces wordt aangepast. Binnen de checklist komen technische, organisatorische en menselijke aspecten aan de orde. De resultaten worden teruggekoppeld aan de betreffende leidinggevenden.

Betrouwbaarheidsonderzoek

Bepaalde processen die regelmatig procesafwijkingen vertonen, kunnen door middel van observatie onderzocht worden. Hierdoor worden problemen zichtbaar en kunnen specifieke acties worden ondernomen.

Selectieve toetsing

Zowel binnen de afdeling administratieve ondersteuning, brachytherapie als bij bestralingsuitvoering worden maandelijks toetsingen uitgevoerd op patiënt- en behandelingsgegevens. Het doel van deze vorm van toetsing is na te gaan of er fouten/procesafwijkingen te achterhalen zijn door opnieuw een aantal controleprocedures te doorlopen. Resultaten worden periodiek door de toetsende personen teruggekoppeld aan het management en medewerkers. 

Veiligheidsronde

Een veiligheidsronde is een instrument voor het management om de volgende doelen te bereiken:

  • Verbeteren van communicatie over veiligheidsaspecten tussen personeel en leiding en vise versa
  • Verbetering van leiderschap door het begrijpen van veiligsheidsissues
  • Demonstreren van betrokkenheid leiderschap m.b.t. veiligheid aan de medewerkers
  • Identificering van echte, voortslepende veiligheidsissues om veranderingen in te zetten
  • Stimulering van algemene veiligheidscultuur

Een veiligheidsronde houdt in dat de directie van een organisatie samen met een kwaliteits- of veiligheidsfunctionaris een ronde door de organisatie maakt. Hierbij vraagt de directie aan medewerkers, tegen welke problemen ze dagelijks aanlopen, die de kwaliteit / veiligheid van de behandeling in gevaar brengen.Twee maal per jaar wordt een veiligheidsronde uitgevoerd op een afgebakend proces in MAASTRO clinic.    

Volg ons op

linkedin youtube