Uw medische gegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts een dossier aanlegt. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De gegevens uit uw dossier kunnen worden verstrekt aan andere hulpverleners binnen of buiten MAASTRO clinic als deze bij uw behandeling betrokken zijn. Zo kunnen gegevens in geval van verwijzing verstrekt worden aan bijvoorbeeld de verwijzend radioloog of de huisarts. Als uw arts uw gegevens wilt gebruiken voor een ander doel dan uw behandeling, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek, dan moet u daarover geïnformeerd worden en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is niet nodig als gegevens voor (wettelijk voorgeschreven) kwaliteitsdoeleinden worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn. Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.     

Uw arts en de directie van MAASTRO clinic dragen er zorg voor dat uw dossier veilig wordt opgeborgen, dat de gegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Rechtstreeks bij uw behandeling of onderzoek betrokken hulpverleners hebben toegang tot uw gegevens. Deze hulpverleners hebben een zelfstandig beroepsgeheim. Veel patiënten voelen zich afhankelijk van hun hulpverlener. Daarom is het belangrijk te weten dat u als patiënt rechten heeft. Om de positie van de patiënt te versterken zijn de patiëntenrechten vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt de relatie tussen de patiënt en de hulpverlener. Uitgebreide informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Volg ons op

linkedin youtube