Als patiënt kunt u gevraagd worden om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar een nieuwe manier van behandelen. Voordat u meedoet, wordt u altijd goed geïnformeerd. Deelname aan wetenschappelijk onderzoek is altijd op vrijwillige basis, en als u niet meedoet, heeft dat geen gevolgen voor uw normale behandeling.

In Maastro wordt veel wetenschappelijk onderzoek verricht. De gegevens uit dit onderzoek worden gebruikt om de kwaliteit van onze behandelingen te verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek binnen Maastro betreft zowel onderzoek met mensen (proefpersonen) als onderzoek met reeds verzamelde medische gegevens en/of reeds afgenomen lichaamsmateriaal.

Lees meer over klinisch wetenschappelijk onderzoek bij Maastro.

Overzicht lopend klinisch wetenschappelijk onderzoek

Verkennend onderzoek naar nasale hoge luchtstroom therapie bij bestraling met ingehouden adem (ENTheR-studie)

Doel van de studie: Het doel van deze studie is om de haalbaarheid te onderzoeken van het behandelen van borst- en longkankerpatiënten door middel van het inhouden van de adem met een ondersteunend "high-flow" therapie apparaat
Onderzoek loopt tot: april 1, 2020

Het ontwikkelen en valideren van een maatstaf voor kankerpatiënten en oncologen voor het realiseren van gezamenlijke besluitvorming

Doel van de studie: Het concept gedeelde besluitvorming te verhelderen voor de oncologie, gedeelde besluitvorming te operationaliseren en een patiënt- en een arts vragenlijst te ontwikkelen om het vóórkomen van gedeelde besluitvorming te meten. Opvolgend wordt de acceptatie en betrouwbaarheid van de vragenlijsten geëvalueerd, de validiteit van de vragenlijsten getest en de vragenlijst definitief gemaakt.
Onderzoek loopt tot: september 1, 2019

Toepasbaarheid van een mobiele applicatie voor communicatie met deelnemers aan klinische studies en registratie van toxiciteit en kwaliteit van leven.

Doel van de studie: Doel van deze studie is te komen tot een efficiëntere en kwalitatief hogere inhoud van het consult met deelnemers aan klinische studies, om zo, naast het verzamelen van de benodigde gegevens voor de studie, ook optimale zorg te kunnen bieden bij nieuw gerezen gezondheidsproblemen.
Onderzoek loopt tot: december 16, 2019

Okselklierstagering met/zonder behandeling versus afwachtend beleid bij borstkanker patiënten met een negatieve poortwachtersklier die een borstbesparende therapie hebben gekregen.

Doel van de studie: Gerandomiseerde Nederlandse multicenter studie waarbij onderzocht wordt of het achterwege laten van een schildwachtklier-procedure leidt tot vergelijkbare recurrence cijfers vergeleken met de huidige procedures voor borstkanker patiënten met negatieve klieren.
Onderzoek loopt tot: april 1, 2027

Met dit onderzoek willen wij een beter beeld krijgen van de tevredenheid van de patient en de postoperatieve complicaties na een oncoplastische borstreconstructie en adjuvante radiotherapie

Doel van de studie: Het primaire doel is om te onderzoeken of er een verschil is tussen de door de patiënt gemeten cosmetische uitkomst, bij patiënten behandeld met en zonder een oncoplastiche reconstructie na een in opzet curatieve borstsparende chirurgie voor een mammacarcinoom.
Onderzoek loopt tot: december 31, 2020

Dosisreductie van preoperatieve radiotherapie bij het myxoid liposarcoom.

Doel van de studie: Is een lagere bestralingsdosis effectief ? En leidt dit tot minder toxiciteit? Ook bestuderen we de biologische effecten van een lagere dosis, onder andere op de doorbloeding van de tumor.
Onderzoek loopt tot: april 22, 2021

Gerandomiseerde fase II studie voor patiënten met beginnende artroseklachten. Er wordt gerandomiseerd tussen standaard zorg, lage dosis radiotherapie en placebo bestraling.

Doel van de studie: Uitzoeken of lage dosis radiotherapie pijnreductie geeft bij vroege artroseklachten.
Onderzoek loopt tot: januari 31, 2019

Beeld-gestuurde intensiteit gemoduleerde uitwendige radiotherapie en MRI geleide adaptieve brachytherapie voor lokaal gevorderde baarmoederhals kanker

Doel van de studie: Het doel van deze studie is om gegevens te verzamelen over: - de bestralingsdosis voor de tumor en het gezonde omgevende weefsel - de effectiviteit van de behandeling om de tumor te genezen - bijwerkingen van de behandeling - kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling
Onderzoek loopt tot: april 1, 2021

Landelijke fase III studie naar de adjuvante behandeling van patiënten met een intermediate- high risk baarmoederkanker. Gerandomiseerd wordt tussen standaard adjuvante behandeling van de vaginatop middels brachytherapie en een behandeling gebaseerd op een moleculair risicoprofiel, i.e. geen adjuvante behandeling, brachytherapie vaginatop of bekkenbestraling.

Doel van de studie: individualisatie van adjuvante behandeling.
Onderzoek loopt tot: september 1, 2021

Seksuele revalidatie na radiotherapie voor gynaecologische kanker

Doel van de studie: Seksuele problemen komen vaak voor na behandeling voor gynaecologische kanker, en vooral als hierbij radiotherapie (bestraling) wordt gegeven. Veel voorkomende seksuele problemen zijn vaginale klachten zoals droogheid en verkorting of vernauwing van de vagina. In dit onderzoek wordt de werkzaamheid onderzocht van een begeleidingsprogramma dat als doel heeft om vrouwen te ondersteunen bij het seksuele herstel na de behandeling, en seksuele problemen te verminderen.
Onderzoek loopt tot: juli 1, 2022

Studie op basis van de Amerikaanse RTOG gerandomiseerde, placebo gecontroleerde fase IIb/III studie waarbij ABT- 414 concurrent aan chemoradiatie en adjuvante chemotherapie wordt ingezet bij patiënten met een glioblastoom met EGFR amplificatie of EGFRvIII mutatie. Een samenwerking  tussen MUMC+ en MAASTRO. Meerdere Europese centra doen mee aan deze studie.

Doel van de studie: Verbetert het toevoegen van ABT414 de overleving van patiënten met een EGFR geamplificeerd of gemuteerd glioblastoom.
Onderzoek loopt tot: maart 18, 2020

Een gerandomiseerde fase II studie tussen standaard of adaptieve hoge dosis bestraling met Cisplatinum chemotherapie bij hoofd-/halskanker.

Doel van de studie: Het verbeteren van tumorcontrole door radiotherapie dosis-escalatie op basis van FDG-PET opname bij patienten met gevorderde hoofdhals kanker behandeld met chemoradiotherapie.
Onderzoek loopt tot: april 1, 2019

Evaluatie van de impact van een beslishulp voor patiënten met vergevorderd larynx carcinoom en de invloed hiervan op de gedeelde besluitvorming.

Doel van de studie: Het bepalen van de impact en waarde van een online beslishulp in de klinische praktijk. Er wordt gekeken naar het effect van de beslishulp op kennis, beslisconflict en het gedeelde besluitvormingsproces. Ten tweede wordt bepaald of de beslishulp leidt tot andere keuzes in behandeling.
Onderzoek loopt tot: juli 1, 2020

Revalidatie na chemoradiatie Studie naar (kosten-) effectiviteit van nazorg na chemoradiotherapie voor Hoofd-Halskanker in samenwerking met AVL

Doel van de studie: Het onderzoeken in hoeverre revalidatieprogramma’s opgestart tijdens de chemoradiatie een verbetering kunnen geven in kwaliteit van leven, terugkeer naar werk en sociale activiteiten.
Onderzoek loopt tot: november 1, 2019

Uniforme PFD-PET gestuurde graduele dosis prescriptie ter vermindering van late toxiciteit, een Nederlandse gerandomiseerde fase III multicenter studie met dosisreductie voor electieve bestraling van de hals bij hoofd-/halstumoren.

Doel van de studie: Testen of een lagere electieve bestralingsdosis gegeven kan worden op de hals met als doel om minder bijwerkingen, gelijke genezingskansen en betere kwaliteit van leven te bereiken.
Onderzoek loopt tot: maart 1, 2021

Mijn Beste Behandeling – Longen: Het effect van beslisondersteuning voor Profylactische schedelbestraling (PCI) voor patiënten met kleincellig longkanker

Doel van de studie: Het doel van dit onderzoek is om de afweging tussen wel of geen profylactische schedelbestraling uitgebreider met u te bespreken met ondersteuning van een beslishulpmiddel. Door middel van het onderzoek wordt bekeken of u hierdoor voor een andere behandeloptie kiest en hoe tevreden u bent met uw keuze
Onderzoek loopt tot: december 31, 2019

Bepalen van de optimale behandeling van ouderen met lokaal gevorderde longkanker op basis van een geriatrische beoordeling: een gerandomiseerde fase III studie bij patiënten van 75 jaar en ouder met stadium II niet-kleincellige longkanker.

Doel van de studie: Het ontwikkelen van een betrouwbare en praktische test om vast te stellen hoe fit de patiënt is en met behulp van de fitheid (patiëntkarakteristieken) onderzoeken welke behandeling het beste is voor een oudere patiënt.
Onderzoek loopt tot: juli 1, 2022

Re-inductie van een systemische immuunrespons na initiële respons met immuuntherapie met radiotherapie in gemetastaseerde of lokale terugkerende longkanker

Doel van de studie: Het doel van dit wetenschappelijk onderzoek is om te onderzoeken of het toevoegen van bestraling aan de standaard immuuntherapie ervoor zorgt dat alle tumoren langer onder controle blijven waardoor de standaard immuun therapie dus langer werkzaam blijft.
Onderzoek loopt tot: juli 15, 2020

Een gerandomiseerde fase II studie met consolidatie ipilimumab bij niet-gemetastaseerde kleincellige longkanker na chemotherapie en radiotherapie.

Doel van de studie: Door immuuntherapie toe te dienen na de standaard behandeling met chemotherapie en radiotherapie bij niet-gemetastaseerde kleincellige longkanker de overleving te verbeteren.
Onderzoek loopt tot: juni 18, 2023

Een studie naar het resultaat van aanvullende behandeling met chemo(radio)therapie vόόr de operatieve behandeling van maagkanker

Doel van de studie: De werkzaamheid en verdraagzaamheid onderzoeken van uitgebreide aanvullende behandelingen (chemotherapie of chemotherapie gevolgd door bestraling of bestraling met gelijktijdig chemotherapie) die geheel vóór de maagoperatie worden ondergaan. De volgende stap na dit onderzoek zal zijn: het vergelijken van de nieuwe behandeling met de standaard behandeling
Onderzoek loopt tot: oktober 1, 2020

Invloed van darmbacteriën op de uitkomst van een behandeling van preoperatieve chemoradiotherapie bij patiënten met slokdarmkanker

Doel van de studie: Dit onderzoek is opgezet door het AMC - en wil nagaan of de aanwijzingen uit wetenschappelijk onderzoek dat het succes van chemotherapie mede afhankelijk is van de samenstelling van darmbacteriën die een patiënt bij zich draagt bevestigd kan worden.
Onderzoek loopt tot: februari 20, 2020

Beoordeling van de haalbaarheid en de mogelijke voordelen van bestraling tijdens uitademing bij leverpatiënten: een pilot voor beeldvorming op het bestralingstoestel

Doel van de studie: In dit onderzoek wordt patiënten met levermetastasen onderzocht of het mogelijk is een CT scan of CBCT scan te maken na uitademing (een zogenaamde breath hold CT). En of deze breath hold CT inderdaad leidt tot een betere sparing van gezonde weefsels.
Onderzoek loopt tot: oktober 31, 2019

Prospectief landelijk colorectaal carcinoom cohort: een lange termijn onderzoek naar de behandeling en uitkomsten van dikkedarm- en endeldarmkanker

Doel van de studie: Gegevens verzamelen van zoveel mogelijk patiënten met dikkedarm- of endeldarmkanker. Door deze gegevens hopen we beter inzicht te krijgen in welke factoren van invloed zijn op het succes van de behandeling en op de kwaliteit van leven. Uiteindelijk moet het onderzoek leiden tot meer voorspellers van een succesvolle behandeling, zodat toekomstige patiënten een behandeling op maat kunnen krijgen.
Onderzoek loopt tot: januari 1, 2050

De (kosten)effectiviteit van neoadjuvant FOLFIRINOX versus neoadjuvant gemcitabine chemoradiotherapie en adjuvant gemcitabine voor patiënten met (borderline) resectabele pancreaskanker

Doel van de studie: Voor patiënten met (mogelijk) resectabele alvleesklierkanker worden 2 behandelingen vergeleken met als doel effectievere chemotherapie te kunnen geven.
Onderzoek loopt tot: juni 1, 2026

Nationale registratie bij patiënten met leveruitzaaiingen behandeld met stereotactische bestraling                  

Doel van de studie: Het doel van het onderzoek is om kennis van de stereotactische bestraling bij patiënten met kanker uitgezaaid naar de lever in NEderlandse ziekenhuizen te bevorderen door een nationale registratie op te zetten van behandelgegevens. Door de nationale registratie kunnen gegevens worden gedeeld en kan de behandeling worden verbeterd voor toekomstige patiënten.
Onderzoek loopt tot: januari 1, 2022

Internationale gerandomiseerde haalbaarheidsstudie. Kan de endeldarm gespaard worden door lokale excisie na preoperatieve (chemo)radiotherapie in vergelijking met standaard chirurgie voor beperkte endeldarm tumoren?

Doel van de studie: Bepalen of patiënten willen deelnemen aan dit onderzoek waarbij ze door loting een behandeling krijgen toegewezen.
Onderzoek loopt tot: oktober 1, 2021

Een landelijk gerandomiseerd onderzoek naar de endeldarm besparende behandeling van vroegstadium endeldarmkanker.

Doel van de studie: Onderzoeken of bij mensen die een plaatselijke behandeling hebben gehad van endeldarmkanker, de endeldarm behouden kan worden. Belangrijke eis hierbij is dat de studiebehandeling (aanvullende bestraling met chemotherapie) betere of ten minste gelijkwaardige resultaten geeft vergeleken met een aanvullende operatie waarbij de endeldarm wordt verwijderd.
Onderzoek loopt tot: juni 1, 2022

Een gerandomiseerde fase II studie naar het gebruik van trans-arteriële chemo-embolisatie TACE) of stereotactische radiotherapie voor hepatocellulaire carcinomen (HCC’s) die niet voor operatie in aanmerking komen

Doel van de studie: Onderzoeken welke van deze behandelingen het meest effectief is
Onderzoek loopt tot: april 1, 2019

Hoge precisie bestraling van nier tumoren: een fase II studie naar de effectiviteit

Doel van de studie: Alle deelnemers aan deze studie zullen SABR krijgen om hun nier cel carcinoom te behandelen. We willen onderzoeken of met deze manier van bestralen deze kanker in de nieren beheerst kan worden. We willen ook kijken wat de bijwerkingen van deze behandeling zijn, onder andere wat de gevolgen zijn voor de werking van de nieren.
Onderzoek loopt tot: augustus 1, 2020

Beslishulpen voor gezamenlijke besluitvorming bij prostaatkanker

Doel van de studie: Evalueren van behoeften besluitvorming voor het ontwikkelen van een beslishulp voor patiënten met prostaatkanker
Onderzoek loopt tot: december 31, 2018