Klinisch wetenschappelijk onderzoek

In Maastro wordt veel wetenschappelijk onderzoek verricht. De gegevens uit dit onderzoek worden gebruikt om de kwaliteit van onze behandelingen te verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek binnen Maastro betreft zowel onderzoek met mensen (proefpersonen) als onderzoek met reeds verzamelde medische gegevens en/of reeds afgenomen lichaamsmateriaal.

Bekijk het overzicht van de lopende onderzoeken

Meer over Maastro

Onderzoek met mensen

Voor wetenschappelijk onderzoek met mensen (proefpersonen) kunt u gevraagd worden door de radiotherapeut-oncoloog, doktersassistente of trial assistant. Deelname is alleen mogelijk als u daarin vrijwillig toestemt, deze toestemming wordt ook schriftelijk vastgelegd. Ook voor de afname van extra lichaamsmateriaal, zoals bloed of speeksel, voor wetenschappelijk onderzoek wordt altijd uw toestemming gevraagd en schriftelijk vastgelegd. Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek met mensen (proefpersonen) en wat dat voor u betekent, kunt u vinden op www.ccmo.nl.

Onderzoek met reeds verzamelde gegevens en/of reeds afgenomen lichaamsmateriaal

Tijdens uw behandeling worden tal van gegevens gemeten en opgeslagen in onze computersystemen. Dan hebben we het over zaken als leeftijd en geslacht, maar ook essentiële informatie over uw ziekte, gedetailleerde behandelgegevens en het ziekteverloop. Die informatie hebben we uiteraard nodig voor uw behandeling, maar ze zijn voor ons tevens van onschatbare waarde voor onderzoek. Samen met collega-instituten over de hele wereld verzamelen we anonieme patiëntgegevens van heel veel patiënten in centrale databanken. Door al deze ervaringscijfers bij elkaar te brengen en te analyseren, kunnen we betrouwbare uitspraken doen: welke behandeling – of combinatie van behandelingen – heeft bij deze mensen met die en die kenmerken de meeste kans op genezing met de minste bijwerkingen? Deze vorm van onderzoek vraagt van u geen enkele extra inspanning, maar u kunt daarmee wel een steentje bijdragen aan de behandeling van kanker in de nabije toekomst. MAASTRO beschermt uw privacy optimaal; wij gebruiken uw gegevens uitsluitend geheel anoniem. Wij hanteren de regels van de Nederlandse wetgeving over het gebruik van patiënteninformatie voor onderzoek. Daar staat in vermeld dat we uw geheel anonieme gegevens mogen gebruiken, tenzij u daar bezwaar tegen maakt. De meest gestelde vragen hierover vindt u samen met de antwoorden verder op deze website. U kunt hier ook vinden hoe u eventueel toch bezwaar kunt maken en het privacyregelement van MAASTRO. Uiteraard kunt u al uw vragen ook aan uw arts stellen.

Reiskostenvergoeding bij wetenschappelijk onderzoek

Indien u in het kader van een wetenschappelijk onderzoek een extra bezoek aan Maastro moet brengen, ontvangt u hiervoor meestal een reiskostenvergoeding. Een declaratieformulier hiervoor krijgt u bij de informatie over het onderzoek.

Biobank

Naast het gebruik van reeds afgenomen lichaamsmateriaal en verzamelde gegevens, wordt in Maastro ook een patiëntenbestand opgebouwd voor het uitvoeren van toekomstig medisch-wetenschappelijk onderzoek.

In dat geval worden, naast de voor de behandeling benodigde hoeveelheid bloed, drie extra buisjes bloed afgenomen. Voor deze afname worden patiënten wel gevraagd om een toestemmingsverklaring te onder-tekenen, waarin men aangeeft het eens te zijn met de beschreven procedure. Patiënten krijgen voorafgaand alle informatie over het waarom van deze extra bloedafname. Uiteraard beslist u zelf of men hier aan mee werkt

Geheimhouding

Artsen en alle andere medewerkers van Maastro zijn verplicht alle zaken, waarvan zij uit hoofde van hun beroep kennisnemen, geheim te houden. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw gegevens echter wel gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor uw behandeling zonder dat daarbij expliciet om uw toestemming gevraagd wordt. Indien u dit niet wenst, kunt u hier – ook telefonisch – bezwaar tegen maken bij uw behandelend arts. Hieronder staan de situaties beschreven waarvoor uw expliciete toestemming juist wel of juist niet vereist is. Als uw expliciete toestemming niet vereist is, dan wordt verondersteld dat u hiermee akkoord gaat, tenzij u hier zelf bezwaar tegen maakt. Voor alle situaties geldt dat geen persoonlijke gegevens of resultaten openbaar gemaakt worden aan derden, behoudens in anonieme vorm. Bij onderzoek waarbij de onderzoeker wel over uw persoonsgegevens moet beschikken, zal men u apart benaderen en informeren. U beslist in alle vrijheid of u wel of niet wilt meewerken aan het onderzoek. Bovendien kunt u uw mening nog altijd herzien.

Wat moet u doen als u wel of geen bezwaar wilt maken?

Als u niets doet dan gaat de radiotherapeut-oncoloog er van uit dat u geen bezwaar heeft tegen gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. De onderzoeker heeft geen beschikking over uw persoonsgegevens.

Als u wel bezwaar heeft dan kunt u dit kenbaar maken aan de radiotherapeut-oncoloog. Uw bezwaar wordt dan vastgelegd in het dossier en uw gegevens worden niet gebruikt.

X