Kwaliteit en patiëntveiligheid

In het belang van haar patiënten heeft MAASTRO clinic de ambitie om een hoogwaardige kwaliteit van behandeling te leveren en veilig te werken. Ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technieken en inzichten (fysisch, medisch en radiobiologisch) worden gevolgd en aangewend. Tegelijkertijd wordt op technologisch gebied alle apparatuur steeds geavanceerder. Sinds 2008 heeft MAASTRO een gecertificeerd veiligheidsmanagement-systeem en per 1 januari 2017 ook een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem dat onafhankelijk getoetst wordt volgens de eisen van de internationale ISO-norm 9001:2015.

Kwaliteit en veiligheid bij MAASTRO

Patiëntveiligheid

Sinds 1 januari 2003 vormt risico en veiligheid binnen MAASTRO clinic een apart onderdeel naast kwaliteitszorg. Patiëntveiligheid bestaat ons inziens uit 3 elementen die niet los van elkaar te zien zijn.

  • Patiëntveiligheidscultuur
  • Procesbetrouwbaarheid
  • VeiligheidsManagementSysteem

Technieken

Binnen MAASTRO clinic worden processen prospectief (vooraf) én retrospectief (achteraf) geanalyseerd om de patiëntveiligheid te verbeteren. Voor prospectieve analyses wordt oa. gebruikt gemaakt van de zogenaamde SAFER-techniek. De meldingscommissie maakt gebruik van het PRISMA-model voor retrospectieve analyses.

Andere technieken die worden toegepast zijn:

  • Interne visitatie
  • Betrouwbaarheidsonderzoek
  • Selectieve toetsing
  • Veiligheidsronde

Calamiteitenrapportage 2017

In het jaar 2017 zijn er geen calamiteitenmeldingen verricht aan de IGJ.

Patiëntveiligheidskaart

De patiëntveiligheidskaart is een initiatief van de radiotherapie-afdeling van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, het Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) en MAASTRO clinic. Doel van deze kaart is patiënten ervan bewust te maken dat zij kunnen meewerken aan een veilige behandeling. Deze kaart is in 2007 geïntroduceerd.

Download of bekijk hier de patiëntveiligheidkaart (pdf)

Patiëntveiligheidsweek

In het kader van de week van de patiëntveiligheid organiseert het patiëntveiligheidsteam van MAASTRO clinic jaarlijks in oktober/november activiteiten om de aandacht te vestigen op het patiëntveiligheid in onze organisatie. Hierbij wordt onder meer met de cliëntenraad nagedacht om ieder jaar aan de hand van een duidelijk thema medewerkers en patiënten te informeren en te betrekken.

Kwaliteit

MAASTRO heeft het certificaat ISO 9001:2015 op haar kwaliteitssysteem, sinds 1 januari 2017.

Kwaliteitsvisie

De visie op kwaliteit in MAASTRO clinic staat genoteerd in een visie-document Visie op kwaliteit.

Kwaliteitsbeleid

Wat het interne beleid betreft, kan voor MAASTRO clinic een groot aantal activiteiten vermeld worden op het gebied van kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering, onder andere de protocolontwikkeling ten behoeve van patiëntenbehandeling, de intercollegiale toetsing in de dagelijkse patiëntenbespreking, de Meldingscommissie die meldingen over fouten en bijna-fouten behandelt en de Stralenveiligheidscommissie die de gang van zaken rondom de bestraling op het gebied van stralenveiligheid voor patiënt, medewerker en omgeving toetst.
Het interne- en externe kwaliteitsbeleid wordt verduidelijkt in het “stroomschema kwaliteitscontroles”. Voorts zijn er duidelijke kwaliteitsnormen en voorwaarden vanuit de Specialisten Registratie Commissie voor de opleiding van artsen tot radiotherapeut-oncoloog en de opleiding van fysici tot klinisch fysici in de radiotherapie, waarvoor MAASTRO clinic officieel erkend is.
Tevens heeft MAASTRO clinic een klachtenfunctionaris ingesteld en een cliëntenraad. Deze geledingen dragen eveneens bij aan de verbetering van de kwaliteit in MAASTRO clinic.

Organisatie in MAASTRO clinic

De verantwoordelijkheid voor patiëntveiligheid binnen MAASTRO clinic ligt bij de directie, die zorgdraagt voor toezien op het interne veiligheidsbeleid. MAASTRO beschikt daarnaast over een afdeling kwaliteit en veiligheid. Zij adviseren o.a. de Directie, de Stuurgroep Kwaliteit en het Managementteam Patiëntenzorg (MT-PZ) over onderwerpen rond kwaliteit en veiligheid in de breedste zin des woords.

Meldingscommissie

De Meldingscommissie is een belangrijk onderdeel binnen het veiligheidsmanagementsysteem en bestaat uit vertegenwoordigers van alle disciplines betrokken bij het patiëntenproces. De commissie heeft als doel het ondersteunen en ontwikkelen van kwaliteit en veiligheidsbeleid onder andere met behulp van de risico-analysemethodiek genaamd PRISMA. De commissie analyseert binnengekomen meldingen, classificeert de basisoorzaken en voegt deze toe aan een database. Hiermee worden regelmatig analyses verricht en vindt terugkoppeling plaats naar de organisatie, het management en/of de medewerker.

Sterrolhouders Risico & Veiligheid

In MAASTRO clinic wordt gewerkt met organisatorische eenheden. Binnen deze eenheden zijn radiotherapeutisch laboranten aangesteld als sterrolhouder Risico & Veiligheid. De sterrolhouder is verantwoordelijk voor terugkoppeling van patiëntveiligheid-gerelateerde initiatieven en het creëren van draagvlak.