Uw medische gegevens

Waarom een dossier?

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts een dossier aanlegt. In het dossier staan aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Wie heeft toegang?

Hulpverleners binnen of buiten Maastro die direct bij uw behandeling betrokken zijn, kunnen de gegevens uit uw dossier bekijken. Bij een verwijzing kunnen de gegevens worden doorgegeven aan de verwijzend radioloog of de huisarts.

Wanneer is mijn toestemming nodig?

Als uw arts uw gegevens wilt gebruiken voor een ander doel dan uw behandeling, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek, dan moet u daarover geïnformeerd worden en is uw toestemming nodig.

Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor (wettelijk voorgeschreven) kwaliteitsdoeleinden. Deze gegevens zijn niet tot uw persoon herleidbaar, en uw toestemming is dan ook niet nodig.

Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Hoe veilig is mijn dossier?

Uw arts en de directie van Maastro zorgen ervoor dat uw dossier veilig wordt opgeborgen, dat de gegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Rechtstreeks bij uw behandeling of onderzoek betrokken hulpverleners hebben toegang tot uw gegevens. Alle hulpverleners hebben een zelfstandig beroepsgeheim.

Wat zijn mijn rechten?

Veel patiënten voelen zich afhankelijk van hun hulpverlener. Daarom is het belangrijk te weten dat u als patiënt rechten hebt. Om de positie van de patiënt te versterken zijn de patiëntenrechten vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt de relatie tussen de patiënt en de hulpverlener. Uitgebreide informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Inzage, aanvulling, machtiging, aanvraagformulieren

Inzage of kopie van uw medische gegevens

U heeft recht op inzage in uw medische gegevens en/of op een kopie van uw medisch dossier of een gedeelte daarvan.

Hoe kan ik mijn medische gegevens inzien of een kopie ontvangen?

Dat kan via MijnMaastro. Welke informatie kunt u vinden op MijnMaastro?

 • Uw afspraken.
 • Uw medische gegevens.
 • Uw medicatie overzicht.
 • Uw persoonlijke gegevens.

Wilt u toch liever uw medische gegevens op papier of usb?

Vraag het aan bij de afdeling Secretariaat Patiëntenzorg via secr.pz@maastro.nl.
Het aanvraagformulier kunt u ook rechstreeks downloaden (pdf).

Print het formulier uit, vul het handmatig in, onderteken het en stuur het formulier naar secr.pz@maastro.nl of het antwoordnummer dat onderaan het aanvraagformulier staat vermeld.
Binnen 3 werkdagen neemt een medewerker van Secretariaat Patiëntenzorg telefonisch contact op met u voor het plannen van een afspraak voor het ophalen van de gegevens. Standaard zijn dat uw gegevens vanaf 3 juli 2015 tot de dag voor afleverdatum.

Wat staat er in uw dossier?

De volgende gegevens zullen standaard aan u worden uitgeleverd:

 • Algemene medische en persoonlijke gegevens
 • Medische correspondentie:
  • Intakebrief
  • Laatste bestralingsbrief
  • Follow-up brief
 • Een overzicht van uw contacten met Maastro
 • Een overzicht van uw geplande afspraken bij Maastro

Wilt u andere of aanvullende gegevens ontvangen?

Om andere of aanvullende gegevens te ontvangen, kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de afdeling Secretariaat Patiëntenzorg. Een medewerker van de afdeling Secretariaat Patiëntenzorg zal telefonisch en/of per e-mail contact met u opnemen om een afspraak te maken voor het ophalen van deze gegevens.

Second opinion

Het is niet nodig uw gegevens op te vragen voor een second opinion. Heeft u een second opinion aangevraagd, dan zorgt Maastro voor de overdracht van uw gegevens.

USB-stick of papier

Op het aanvraagformulier kunt u aangeven of u uw gegevens op USB-stick of op papier wenst te ontvangen. In beide gevallen dient u zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs bij het ophalen van het dossier.

Als u in het formulier heeft aangegeven dat u uw dossier op een USB-stick wilt ontvangen, krijgt u een beveiligde USB-stick waar het medisch dossier versleuteld is opgeslagen. Daardoor worden uw medische gegevens optimaal beschermd tegen misbruik.
U opent het medisch dossier met een wachtwoord. Het wachtwoord wordt apart aan u verstrekt en u ontvangt een handleiding waarin alles stap-voor-stap beschreven is.

Legitimatiebewijs

Op grond van de legitimatieplicht controleren wij aan de hand van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, identiteitskaart of paspoort) of u degene bent, die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Tevens vult u bij de overdracht van de medische gegevens een ‘bewijs van overdracht medische gegevens’ in. Hiermee verklaart u de juiste medische gegevens en op correcte wijze te hebben ontvangen. Hier wordt ook het type (legitimatie)document met bijbehorend documentnummer geregistreerd. Dit bewijs van overdracht, worden, samen met uw aanvraagformulier, in uw electronisch patiëntendossier opgeslagen. Wij vragen nooit om een kopie van uw identiteitsbewijs. Ook zullen we nooit een kopie hiervan in ons systeem opslaan.

Wilt u alleen inzage in uw dossier?

Heeft u op het formulier aangegeven dat u enkel inzage in uw dossier wenst, dan zal een medewerker van de afdeling Secretariaat Patiëntenzorg contact met u opnemen om een afspraak met uw behandelend arts hiervoor te maken.

Privacy

Vanwege de privacygevoelige informatie verzoeken wij u expliciet om het aanvraagformulier enkel per post op te sturen of af te geven bij de receptie van Maastro in Maastricht. We benadrukken dat het uitwisselen van vertrouwelijke informatie via e-mail veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Zodra u gebruik maakt van e-mail, is dit uw eigen verantwoordelijkheid.

Vanwege de privacy van onze patiënten kunnen wij telefonisch geen medische gegevens doorgeven. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Contactgegevens

Afdeling Secretariaat Patiëntenzorg
Telefoon: 088-44 55 5791 | 088-44 55 5709
E-mail: secr.pz@maastro.nl

U kunt het ingevulde en ondertekende formulier opsturen naar:
Maastro, t.a.v. Secretariaat Patiëntenzorg
Antwoordnummer 10277
6200 XW  Maastricht

Aanvulling, correctie, verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens

Voor het laten aanvullen, corrigeren, verwijderen of vernietigen van persoonsgegegens in uw medische gegevens zijn de bepalingen in ons privacyreglement van kracht.

Machtiging voor het opvragen van medische gegevens van iemand anders

Machtiging voor een andere patiënt

U kunt het dossier van of namens iemand anders alleen ophalen of opvragen met schriftelijke toestemming van de betrokken patiënt. Hiervoor kunt u samen met de patiënt de aanvraag met de machtiging op de achterkant van het formulier invullen. Op het formulier vermeldt u ook uw relatie met de patiënt.

Ouders of wettelijk vertegenwoordigers

 • Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan hebben ouders of wettelijk vertegenwoordigers recht op inzage zonder toestemming van het kind.
 • Is uw kind tussen 12 en 16 jaar? Dan hebben ouders of wettelijk vertegenwoordigers enkel recht op inzage met toestemming van het kind zelf. Hiervoor zijn een handtekening en een legitimatiebewijs nodig van ouder/verzorger én het kind.
 • Is uw kind ouder dan 16 jaar? Dan beslist het kind zelf over inzage. Ouders hebben alleen recht op inzage indien het kind hen daartoe schriftelijk machtigt.

Bij wilsonbekwaamheid

Inzage in en/of kopie van het dossier van patiënten die wilsonbekwaam zijn, kunt u laten opvragen door diens curator/mentor na overleg van een gerechtelijk bevel.

Nabestaanden

Nabestaanden van een overleden patiënt hebben in beginsel geen inzagerecht. U kunt wel een nabestaandengesprek met de behandelend arts aanvragen. U kunt het aanvraagformulier downloaden (pdf) of aanvragen bij de afdeling Secretariaat Patiëntenzorg: secr.pz@maastro.nl.
Bij het invullen van het aanvraagformulier is de handtekening van de aanvrager (gemachtigde) en een reden van opvragen vereist.

Een medewerker van het Secretariaat Patiëntenzorg zal uiterlijk binnen 5 werkdagen contact met u opnemen voor het inplannen van een nabestaandengesprek met de behandelend arts.

Tijdens het nabestaandengesprek krijgt u een persoonlijke toelichting door de behandelend arts. Op basis van de reden van opvragen door de nabestaanden is het aan de behandelend arts om een inschatting te maken of afgifte ‘met veronderstelde toestemming’ van de overleden patiënt geschiedt. Hierbij kijkt de arts naar het belang van de aanvrager en de privacybescherming van de overleden patiënt.

X