Bestuur en organisatie

De stichting Maastro werkt volgens het Raad van Toezicht / bestuursraad-model.

Raad van Bestuur

Maastro kent een tweehoofdige raad van bestuur met Valery Lemmens (op foto links) als lid Raad van Bestuur en Maria Jacobs als voorzitter Raad van Bestuur.

Bevoegdheid: Statutair bestuurder

De afspraken met betrekking tot declaraties, vaste kostenvergoeding alsmede het aannemen van geschenken en uitnodigingen zijn hier te vinden:

Bestuursraad

Maastro werkt op bestuurlijk niveau volgens het model van een bestuursraad, gebaseerd op het principe van co-bestuur met de medisch specialisten.

Dit is een samenwerking tussen afgevaardigde medisch specialisten uit de medische staf en de Raad van Bestuur van Maastro, waarbij zij gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de besturing van de kliniek. De Raad van Bestuur en de medisch co-bestuurders bepalen gezamenlijk de beleidsagenda en nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de uitvoering daarvan. Hierbij heeft ieder, onverlet zijn wettelijke en statutaire posities en verantwoordelijkheden, een specifieke inbreng en toegevoegde waarde, waarmee een interdisciplinaire en integrale aansturing wordt gerealiseerd die bijdraagt aan kwalitatief goede besluiten met een breed draagvlak.

Het co-bestuur bij Maastro bestaat uit (op foto van links naar rechts):

 • Judith van Loon (Radiotherapeut-oncoloog)
 • Evert van Limbergen (Radiotherapeut-oncoloog
 • Richard Canters (Klinisch Fysicus Radiotherapie)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de directie en daarmee op de bedrijfsvoering en de beleidsbepaling in Maastro.

De raadsleden worden gekozen op basis van de maatschappelijke sector waarin ze werkzaam zijn, hun bestuurlijke ervaring, specifieke deskundigheid en hun persoonlijke eigenschappen. Hierdoor is er in de Raad ruime kennis en ervaring aanwezig op het gebied van:

 • Maatschappelijke dienstverlening
 • Organisatie en economie van de gezondheidszorg
 • Medische zorgverlening
 • Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

De taken en bevoegdheden van de toezichthouders en de Raad van Bestuur zijn geborgd in de statuten.

Samenstelling van de huidige Raad van Toezicht (op foto van links naar rechts)

 • Drs. C.M.W. Snoek – lid
 • Prof. Dr. W.C.J. De Neve – lid
 • Drs. D.M.J.J. Monissen – voorzitter
 • Drs. R. Eikelenboom RC
 • W.C.M. De Macker, MSc - vicevoorzitter

Meer over de toezichtvisie van de Raad van Toezicht van Maastro leest u hier.

Directieraad

In de Directieraad worden bestuurlijk-strategische thema's voorbereid voor de bestuursraad en vindt tevens besluitvorming plaats op onderwerpen binnen het mandaat en procuratie van de leden van de directieraad.

Het Directieraad bestaat uit vertegenwoordigers uit het management bedrijfsvoering, patiëntenzorg en onderzoek.

In de Directieraad sluiten Maria Jacobs en Evert van Limbergen aan. De Directieraad wordt ondersteund door de Secretaris Raad van Bestuur, Danny Vogten, die tevens het aandachtsgebied Communicatie in portefeuille heeft.

Delen