MAASTRO clinic is een bestralingsinstituut dat de bestraling (radiotherapie) van diverse kankersoorten verzorgt.

Radiotherapie is een behandelingsvorm die gebruik maakt van straling. Radiotherapie wordt onder meer gebruikt bij de behandeling van kanker, maar ook andere (niet-kwaadaardige) aandoeningen komen soms voor een bestralingsbehandeling in aanmerking. Voor de bestraling wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling die echter vele malen sterker is dan de straling die gebruikt wordt voor het maken van röntgenfoto’s. Soms wordt ook een radioactieve bron gebruikt die in het lichaam in of dichtbij de tumor wordt aangebracht. Voor alle gebruikte straling geldt dat deze onzichtbaar, niet te ruiken en niet voelbaar is.

Meer over MAASTRO

Cliëntenraad

Patiënten worden steeds belangrijker voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening in MAASTRO clinic. Of goede kwaliteit wordt geleverd, wordt uiteindelijk door u bepaald. Om u in de gelegenheid te stellen uw stem te laten horen, heeft MAASTRO clinic een cliëntenraad ingesteld. Bij deze cliëntenraad, die bestaat uit (ex-)patiënten van MAASTRO clinic, kunt u niet alleen terecht met uw vragen over uw rechten als patiënt, maar ook met uw wensen en suggesties voor het verbeteren van de kwaliteit van de diensten die MAASTRO clinic levert. De cliëntenraad zorgt er voor dat uw ideeën niet verloren gaan en bevordert tevens dat bij alles wat MAASTRO clinic doet, het patiëntenbelang centraal staat.

De cliëntenraad is er voor u, maar kan zijn werk alleen maar goed doen als u uw opmerkingen of suggesties uitspreekt. U kunt deze telefonisch, schriftelijk of per mail kenbaar maken.

Het adres van de cliëntenraad:

Cliëntenraad MAASTRO clinic
Postbus 3035 6202 NA Maastricht.
Telefoon: 088 – 44 55 666

De ambtelijk secretaris van de cliëntenraad is ook via e-mail bereikbaar: clientenraad@maastro.nl.

Bekijk hier het jaarverslag cliëntenraad 2017 (pdf)

Compliment, klacht of tip?

Het is mogelijk dat u een klacht, compliment of tip voor MAASTRO clinic heeft. Dit kunt u op verschillende manieren aan de organisatie laten weten:

Kaartensysteem

U kunt gebruik maken van ons kaartsysteem. In de wachtkamers van MAASTRO clinic zijn zuilen te vinden met groene, gele en rode kaarten. U kunt MAASTRO clinic hiermee op een laagdrempelige manier een groene kaart (als u ergens tevreden over bent), een gele kaart (als u vindt dat iets beter kan) of een rode kaart (als u ergens ontevreden over bent) geven. Tevens kunt u op deze kaarten aangeven of u over uw opmerking teruggebeld wenst te worden. Deze kaarten zijn voor ons zeer waardevol en indien mogelijk wordt er direct actie ondernomen om bijvoorbeeld een verbetering door te voeren.

Klachtenregeling WKKGZ

Indien het kaartsysteem niet voldoende voor u is, kunt u de klachtenprocedure starten via de klachtenfunctionaris voor de patientenzorg. Lees meer over de klachtenregeling en het klachtenproces.

Kwaliteit en veiligheid

MAASTRO clinic is continu in beweging. Het aantal verrichtingen neemt toe, het aantal medewerkers neemt toe en de structuur van de organisatie wordt – indien nodig – aangepast om het functioneren te optimaliseren.

Naast deze groei is MAASTRO clinic ook vakinhoudelijk steeds in beweging. Ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technieken en inzichten (fysisch, medisch en radiobiologisch) worden gevolgd en aangewend. Op technologisch gebied wordt alle apparatuur steeds geavanceerder.

De behoefte aan het continu verbeteren van de kwaliteit en veiligheid neemt toe evenals de geboden mogelijkheden om dit te realiseren. Resultaat is dat we steeds hogere eisen willen en kunnen stellen aan de kwaliteit en veiligheid van het product.

In toenemende mate is er in MAASTRO clinic behoefte aan om de bestaande systemen, procedureafspraken en protocollering onder te brengen in een samenhangend kwaliteitsborgingsysteem, waarbij de verantwoordelijkheden van een ieder duidelijk zijn.

Sinds 2008 heeft MAASTRO een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem en per 1 januari 2017 ook een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem.

Strategienota Voorop voor onze Patiënt

Onze ambities helder toegelicht

Onze missie: MAASTRO wil samen met de patiënt en zijn of haar naasten de strijd tegen kanker aangaan, mensen genezen en het leed verminderen. Dat doen we in samenwerking met onze partners in de oncologie.
MAASTRO draagt op drie manieren bij aan de kankerbestrijding:
radiotherapie volgens de laatste stand van de wetenschap, in samenspraak met de patiënt en op een zo veilig mogelijke manier;
grensverleggend wetenschappelijk onderzoek, waarvan de resultaten direct worden vertaald in verbetering van de behandeling;
opleiding en onderwijs, gericht op goede hulpverleners nu en in de toekomst.

U kunt ook de korte animatiefilm bekijken over de visie en doelstellingen van MAASTRO bij de behandeling van kanker. De film geeft een beeld van wat MAASTRO in 2022 bereikt wil hebben. Enkele onderdelen zijn als praktijk anderen staan nog aan het begin maar zijn volop in ontwikkeling.

Bestuur en Toezicht

Raad van Bestuur

MAASTRO clinic kent een éénhoofdige Raad van Bestuur met als statutair bestuurder mw. dr. M.J.G. Jacobs.

Mw. dr. M. Jacobs
Bevoegdheid:
Statutair bestuurder

Relevante lidmaatschappen en nevenfuncties:
Lid Directiegroep 14 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
Lid Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Directeuren (NVZD)
Lid van het Overleg Zelfstandige Radiotherapeutische Centra OZRC
Lid Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVRO)
Lid Presidium Provinciale Raad voor de Volksgezondheid Limburg
Lid Raad van Commissarissen Rabobank Weerterland en Cranendonck
Lid Raad van Toezicht Proteion

Raad van Toezicht

De stichting MAASTRO clinic werkt volgens het Raad van Toezicht / Raad van Bestuur-model. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de directie en daarmee op de bedrijfsvoering en de beleidsbepaling in MAASTRO clinic. Het profiel van de raadsleden wordt gevormd door de maatschappelijke sector, bestuurlijke ervaring, specifieke deskundigheid en persoonlijke eigenschappen. Hierdoor is er in de Raad ruime kennis en ervaring aanwezig op het gebied van: maatschappelijke dienstverlening, organisatie en economie van de gezondheidszorg, medische zorgverlening en wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.
De taken en bevoegdheden van de toezichthouders en de Raad van Bestuur zijn geborgd in de statuten.
Bekijk de profielschets van een lid van de Raad van Toezicht.

Samenstelling van de huidige RvT:

Dhr. L. Janssen – voorzitter

De heer Janssen was CFO bij de Raad van Bestuur van Zuyderland Medisch Centrum (Fusie tussen Orbis MC en Atrium MC) van november 2010 tot juni 2015. Daarvoor was hij hoofd van de interne auditafdeling van Philips. Voortbouwend op een ruime ervaring in de financiële wereld, heeft hij bewezen succesvol te opereren als een leider in complexe organisaties, zowel in de private en de publieke sector. LinkedIn

Mw. M. Teunissen – vice voorzitter

Mevrouw Teunissen is CEO van De Centrale Discotheek Rotterdam, een internationaal muziek instituut met Europa’s grootste collectie van muziek voor bibliotheken. Margreet bekleedt bovendien functies in verschillende raden van toezicht, vooral in de gezondheidszorg. Ze heeft ook ruime ervaring in de politiek en met het werken met vakbonden en zij is voorzitter van de raad van bestuur van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken.
LinkedIn

Dhr. Mr. F.A.H.M. van Attekum – lid

De heer Van Attekum was partner bij Deloitte tot juni 2014, waarna hij met pensioen is gegaan. Tijdens zijn loopbaan was hij actief in of voor openbare of semi-publieke organisaties. Hij hield en houdt diverse functies in raden van bestuur en raden van commissarissen, waaronder het Integraal Kankercentrum Limburg en de Stichting Samenwerking Oncologie Limburg.

Mw. K. Snoek – lid

Mw. Snoek heeft de laatste vijftien jaar in de gezondheidszorg gewerkt als manager, adviseur en bestuurssecretaris. Daarvoor heeft zij jarenlang als trainer/adviseur gewerkt onder meer op het gebied van medezeggenschap. Zij heeft ruime ervaring als toezichthouder in de zorg. Momenteel werkt mw. Snoek als bestuursadviseur bij Adelante, een zorgorganisatie op het gebied van revalidatie, audiologie en speciaal onderwijs.

Dhr. W. De Neve – lid

De heer De Neve heeft de laatste 10 jaar de radiotherapie research geleid aan de Universiteit Gent. De focus van zijn onderzoek ligt op het klinisch bruikbaar maken van experimentele bestralingstechnieken. Daarvoor leidde hij de dienst Radiotherapie van het UZ-Gent. Hij heeft ruime ervaring als promotor van wetenschappelijke projecten waaronder het Belgisch Hadron Therapie Project dat in opdracht van de Federale Overheid de haalbaarheid van landelijke proton- en andere ionentherapie onderzocht. Hij is lid van wetenschappelijke raden en van de Raad van Bestuur van de Stichting tegen Kanker.

Directie Advies Team

De Raad van Bestuur wordt geadviseerd door het Directie Adviesteam (DAT).

Het DAT bestaat uit:

  • Liesbeth Boersma (directeur patiëntenzorg en radiotherapeut-oncoloog)
  • Enno Soeren (manager bedrijfsvoering)
  • Marc Vooijs (manager onderzoek en onderwijs)

De Raad van Bestuur en het DAT worden ondersteund door de Secretaris Raad van Bestuur, Danny Vogten, die tevens de disciplines HR en Communicatie in de portefeuille heeft.

MAASTRO Cancer Foundation

Ter gelegenheid van het afscheid van de eerste directeur van MAASTRO clinic, professor dr. A.H. Keijser, werd in augustus 1988 de steunstichting Stichting Prof. Dr. A.H. Keijserfonds opgericht. Door financiële middelen te verwerven, subsidieert, ondersteunt en bevordert de stichting het wetenschappelijk onderzoek binnen de radiotherapie. Vanwege het internationale karakter dat het onderzoek inmiddels kent, is medio 2009 besloten om de naam te wijzigen in MAASTRO Cancer Foundation.

Stichting MAASTRO Cancer Foundation ondersteunt in het bijzonder de onderzoeks- en valorisatieprojecten die binnen de stichting MAASTRO clinic plaatsvinden. MAASTRO clinic is 1977 in Heerlen opgericht. Deze stichting verleent zorg aan oncologische patiënten uit Midden- en Zuid-Limburg in de breedste zin van het woord en in het bijzonder door radiotherapie. Op het gebied van patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs binnen de radiotherapie werkt MAASTRO clinic nauw samen met Maastricht UMC+ (de samenwerking van azM en UM).

ANBI

Stichting MAASTRO Cancer Foundation is bij de belastingdienst gerangschikt als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Als ANBI publiceert zij de navolgende gegevens.

Algemene gegevens

Naam: Stichting MAASTRO Cancer Foundation
Adres: Dr. Tanslaan 12, 6229 ET Maastricht
Postadres: Postbus 3035, 6202 NA Maastricht
Telefoonnummer: 088-5566666
Fiscaal nummer: 816054794
KvK nummer: 41072471

Doelstelling

De stichting heeft statutair ten doel het verwerven van financiële middelen ter subsidiëring van, het geven van ondersteuning aan en het bevorderen van de radiotherapie. De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:

Het verkrijgen en beheren van vermogen;
Het beschikbaar stellen van middelen uit dat vermogen of de inkomsten daarvan aan instellingen die op het gebied van de radiotherapie onderzoek verrichten of werkzaam zijn, meer in het bijzonder de te Maastricht gevestigde stichting MAASTRO clinic, teneinde die onderdelen van de doelstelling te verwezenlijken, waarvoor op geen andere wijze financiële steun voorhanden is;
Al hetgeen verder tere bereiking van het doel bevorderlijk kan zijn.

Beleid

Wetenschappelijk onderzoek en valorisatie zijn belangrijke pijlers van de bestrijding van kanker. Om innovatief wetenschappelijk onderzoek en valorisatie initiatieven te kunnen starten is geld nodig. Geld om bijvoorbeeld preliminaire onderzoeksresultaten te verkrijgen, haalbaarheidsstudies uit te voeren, nieuwe kennis te beschermen middels octrooien en om valorisatieprojecten op te starten. Of een onderzoeks- of valorisatieproject in aanmerking komt voor ondersteuning door MAASTRO Cancer Foundation hangt van een aantal factoren af. Daarbij geldt dat zowel een inhoudelijk als een financieel beleidskader van toepassing is. De Raad van Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de beoordeling en de selectie van de projecten binnen deze kaders.

Bestuur en toezicht

Het bestuur van de stichting bestaat uit de leden van de Raad van Bestuur van stichting MAASTRO clinic (thans bestaande uit mevrouw drs. M.J.G. Jacobs). De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit de leden van de Raad van Toezicht van stichting MAASTRO clinic.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en van de Raad van Toezicht van de stichting ontvangen geen vergoeding, anders dan de bezoldiging die zij ontvangen uit hoofde van hun functie bij stichting MAASTRO clinic.
Verslag uitgeoefende activiteiten
Voor een verslag van de activiteiten verwijzen wij naar de jaarcijfers.

Jaarcijfers

Bekijk of download hier de jaarcijfers van 2017 (pdf).