Maastro, in de beste handen

Maastro is een nationaal en internationaal gerenommeerd radiotherapiecentrum dat nadrukkelijk de verbinding wil leggen tussen patiëntenzorg, onderwijs en effectief wetenschappelijk onderzoek.

Wij willen patiënten een behandeling bieden gericht op een zo groot mogelijke kans op genezing en met zo weinig mogelijk bijwerkingen. Onze patiënt staat hierbij centraal en daarbij vanzelfsprekend ook zijn naasten. Uitgangspunt bij ons is dat de patiënt zelf de regie behoudt. Wij doen dat op een maatschappelijk verantwoorde manier in samenwerking met onze partners in de radiotherapie, met grensverleggend wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. Wij willen ons hiervoor inzetten, met (com)passie voor elke patiënt en professionele gedrevenheid.

Meer over Maastro

Bestuur en Toezicht

Maastro kent een éénhoofdige Raad van Bestuur met als statutair bestuurder mw. prof. dr. M.J.G. Jacobs.

Bevoegdheid:
Statutair bestuurder

 

Relevante lidmaatschappen en nevenfuncties:
Lid Directiegroep 14 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
Lid Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Directeuren (NVZD)
Lid van het Overleg Zelfstandige Radiotherapeutische Centra OZRC
Lid Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVRO)
Lid Raad van Toezicht Proteion
Lid Raad van Commissarissen ZOwonen

Raad van Toezicht

De stichting Maastro werkt volgens het Raad van Toezicht / Raad van Bestuur-model. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de directie en daarmee op de bedrijfsvoering en de beleidsbepaling in Maastro. Het profiel van de raadsleden wordt gevormd door de maatschappelijke sector, bestuurlijke ervaring, specifieke deskundigheid en persoonlijke eigenschappen. Hierdoor is er in de Raad ruime kennis en ervaring aanwezig op het gebied van: maatschappelijke dienstverlening, organisatie en economie van de gezondheidszorg, medische zorgverlening en wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.
De taken en bevoegdheden van de toezichthouders en de Raad van Bestuur zijn geborgd in de statuten.

Samenstelling van de huidige RvT:

Dhr. L. Janssen – voorzitter

De heer Janssen was CFO bij de Raad van Bestuur van Zuyderland Medisch Centrum (fusie tussen Orbis MC en Atrium MC) van november 2010 tot juni 2015. Daarvoor was hij hoofd van de interne auditafdeling van Philips. Voortbouwend op een ruime ervaring in de financiële wereld, heeft hij bewezen succesvol te opereren als een leider in complexe organisaties, zowel in de private en de publieke sector.

Dhr. Mr. F.A.H.M. van Attekum – lid

De heer Van Attekum was partner bij Deloitte tot juni 2014, waarna hij met pensioen is gegaan. Tijdens zijn loopbaan was hij actief in of voor openbare/semi-publieke organisaties. Hij heeft diverse functies aangehouden in Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen, waaronder het Integraal Kankercentrum Limburg en de Stichting Samenwerking Oncologie Limburg.

Mw. K. Snoek – lid

Mevrouw Snoek heeft de laatste vijftien jaar in de gezondheidszorg gewerkt als manager, adviseur en bestuurssecretaris. Daarvoor heeft zij jarenlang als trainer/adviseur gewerkt onder meer op het gebied van medezeggenschap. Zij heeft ruime ervaring als toezichthouder in de zorg. Tot medio 2018 werkte ze als bestuursadviseur bij Adelante, een zorgorganisatie voor revalidatie, audiologie en speciaal onderwijs.

Dhr. W. De Neve – lid

De heer De Neve heeft de laatste tien jaar de radiotherapie research geleid aan de Universiteit Gent. De focus van zijn onderzoek ligt op het klinisch bruikbaar maken van experimentele bestralingstechnieken. Daarvoor leidde hij de dienst Radiotherapie van het UZ-Gent. Hij heeft ruime ervaring als promotor van wetenschappelijke projecten waaronder het Belgisch Hadron Therapie Project dat in opdracht van de Federale Overheid de haalbaarheid van landelijke proton- en andere ionentherapie onderzocht. Hij is lid van wetenschappelijke raden en van de Raad van Bestuur van de Stichting tegen Kanker.

Mw. M. De Macker – lid

Mevrouw De Macker is de afgelopen drie jaar directielid geweest bij HEMA, met als portefeuille Human Resources. Daarvoor was ze vijf jaar werkzaam bij Randstad in een HR leadership rol met wereldwijde verantwoordelijkheid. Van 1997 tot 2011 was ze werkzaam bij General Electric, in diverse HR leadershiprollen in binnen- en buitenland in diverse bedrijfsonderdelen. Sinds 2017 is ze lid van de Raad van Commissarissen van RAI Amsterdam. Vanaf 2012 is ze bestuurslid van de Stichting Talent naar de Top. Ze brengt een bestuurlijke ervaring gecombineerd met brede expertise op het gebied van human resources strategie.

Bestuursraad

Maastro werkt op bestuurlijk niveau volgens het model van een bestuursraad, gebaseerd op het principe van co-bestuur met de medisch specialisten.

Dit is een samenwerking tussen afgevaardigde medisch specialisten uit de medische staf en de Raad van Bestuur van Maastro, waarbij zij gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de besturing van de kliniek. De Raad van Bestuur en de medisch co-bestuurders bepalen gezamenlijk de beleidsagenda en nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de uitvoering daarvan. Hierbij heeft ieder, onverlet zijn wettelijke en statutaire posities en verantwoordelijkheden, een specifieke inbreng en toegevoegde waarde, waarmee een interdisciplinaire en integrale aansturing wordt gerealiseerd die bijdraagt aan kwalitatief goede besluiten met een breed draagvlak.

Het co-bestuur bij Maastro bestaat uit:

  • Judith van Loon (Radiotherapeut-oncoloog)
  • Evert van Limbergen (Radiotherapeut-oncoloog)
  • Richard Canters (Klinisch Fysicus Radiotherapie)

De Bestuursraad wordt ondersteund door de Secretaris Raad van Bestuur, Danny Vogten, die tevens het aandachtsgebied Communicatie in portefeuille heeft.

Onze strategie 2018 tot en met 2022

Maastro is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk met als missie:

Zorgen voor de oncologische behandeling met de grootste kans op genezing en/of zo min mogelijke lichamelijke en geestelijke bijwerkingen.

Dat doet Maastro door samen met andere oncologische specialismen en samen met de oncologische patiënt te beslissen over de meest geschikte behandeling.

De kerntaken hierbij zijn:

  • Radiotherapie volgens de laatste stand van de wetenschap, op een zo veilig mogelijke manier.
  • Grensverleggend wetenschappelijk onderzoek waarvan de resultaten zo snel mogelijk worden vertaald in verbetering van de behandeling (implementatie van innovatie).
  • Opleiding en onderwijs, gericht op goede zorgverlening.

Voor de periode 2018 tot en met 2022 heeft Maastro op het terrein van de patiëntenzorg vier strategische doelen benoemd;

  1. Nog nauwkeuriger bestralen ten behoeve van het minimaliseren van bijwerkingen door bijvoorbeeld de inzet van protonentherapie.
  2. Het verbeteren van individuele zorg voor patiënten door o.a. het verder ontwikkelen en gebruiken van keuzehulpen.
  3. Het combineren van bestraling met medicatie, bijvoorbeeld immunotherapie.
  4. Het verbeteren van de multidisciplinaire oncologische zorg in de regio door te stimuleren dat er alleen nog tumor specifieke Multi Disciplinaire Overleggen (MDO’s) worden gevoerd.

U kunt ook de korte animatiefilm bekijken over de visie en doelstellingen van Maastro bij de behandeling van kanker. De film geeft een beeld van wat Maastro in 2022 bereikt wil hebben. Enkele onderdelen zijn al in praktijk anderen staan nog aan het begin maar zijn volop in ontwikkeling.

Bekijk hier het Maastro organogram.

Het jaarverslag

Perspectief

Ruimte voor nieuwe dromen

Dat is de titel van het Maastro Jaarverslag 2021.

Jaarverslag 2021

Perspectief Ruimte voor nieuwe dromen

Na drie spannende jaren — die door COVID nog veel spannender werden dan verwacht — kunnen we eindelijk opgelucht adem halen. Onze nieuwe protonenkliniek lijkt financieel uit de gevarenzone. Nog niet alle patiënten die volgens de landelijk afgesproken indicatieprotocollen in aanmerking komen voor protonen, worden daadwerkelijk doorverwezen door hun arts, maar we hebben er alle vertrouwen in dat dit uiteindelijk gaat lukken. En dat vertrouwen geeft ruimte. Ruimte in ons hoofd. Maar ook in de begroting. Ruimte voor nieuwe dromen. Over een Europees expertisecentrum op het gebied van brachy, bijvoorbeeld. Of over onze topspecialistische functie die zoveel nieuwe deuren opent. Misschien wel de deur naar een nieuw vergoedingsmodel voor innovatieve behandelingen. Wat ons in staat stelt om nog betere resultaten te boeken, met nog minder bijwerkingen. Waarmee we onze patiënten een nog beter perspectief kunnen bieden op een waardevol leven. Want daar doen we ’t voor. Perspectief. Voor de patiënt. Maar ook voor onze medewerkers, die barsten van de nieuwe plannen.

Het Maastro jaarverslag 2021, leest u hier.

jaarverslag 2020.

Bekijk eerdere jaarverslagen van Maastro.

Stichting Maastricht Radiation Oncology ‘Maastro Clinic’.

Jaarcijfers ANBI

Verantwoording Wet Normering Topinkomens

In het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) legt Maastro jaarlijks verantwoording af in haar jaarverantwoording.

Hieronder is de WNT verantwoording te vinden van Maastro Protonentherapie (voorheen ZON-PTC) van 2018 en 2019.

 

Cliëntenraad

Patiënten worden steeds belangrijker voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening in Maastro. Om patiënten in de gelegenheid te stellen hun stem te laten horen, heeft Maastro een Cliëntenraad ingesteld. De cliëntenraad is onafhankelijk en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Maastro. De raad werkt onder andere aan de kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid en informatievoorziening aan patiënten onder andere door de opzet van een digitaal patiëntenportaal. Ook toetst de Cliëntenraad de reacties van patiënten die Maastro bezoeken en volgt nieuwe ontwikkelingen.

De Cliëntenraad is er voor de patiënt, maar kan zijn werk alleen maar goed doen als u uw opmerkingen of suggesties uitspreekt. U kunt deze schriftelijk, telefonisch of per e-mail kenbaar maken.

Cliëntenraad Maastro
Postbus 3035
6202 NA Maastricht
T 088 – 44 55 666
E clientenraad@maastro.nl

 

De Cliëntenraad bestaat uit zeven leden: sommigen zijn (oud-)patiënt en anderen zijn als familielid of mantelzorger betrokken bij Maastro.

Cliëntenraad 2022

V.l.n.r.: Karin Sutherland (ambtelijk secretaris), Jan van Hees, Marlène van Kempen-Vliexs, Wiel Eggen (voorzitter), Anne Mertens, Huib Daniëls, Liesbeth Defesche en Toine Kaas.

Meer informatie:

Compliment, klacht of tip?

Het is mogelijk dat u een klacht, compliment of tip voor Maastro heeft. Dit kunt u op verschillende manieren aan de organisatie laten weten:

Kaartensysteem

U kunt gebruik maken van ons kaartsysteem. In de wachtkamers van Maastro zijn zuilen te vinden met groene, gele en rode kaarten. U kunt Maastro hiermee op een laagdrempelige manier een groene kaart (als u ergens tevreden over bent), een gele kaart (als u vindt dat iets beter kan) of een rode kaart (als u ergens ontevreden over bent) geven. Tevens kunt u op deze kaarten aangeven of u over uw opmerking teruggebeld wenst te worden. Deze kaarten zijn voor ons zeer waardevol en indien mogelijk wordt er direct actie ondernomen om bijvoorbeeld een verbetering door te voeren.

Klachtenregeling WKKGZ

Indien het kaartsysteem niet voldoende voor u is, kunt u de klachtenprocedure starten via de klachtenfunctionaris voor de patientenzorg. Lees meer over de klachtenregeling en het klachtenproces.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Binnen Maastro vinden wij goede zorg en veiligheid belangrijk voor onze patiënten. Wij zijn net als andere zorgorganisaties alert op signalen van mishandeling in huiselijke kring en maken gebruik van de wettelijk verplichte  meldcode voor het signaleren en stoppen van huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling. Deze meldcode beschrijft de stappen die een zorgverlener volgt bij het vermoeden of signaleren van (ouderen) mishandeling. Indien aan de orde wordt dit direct met u besproken. Mocht u of een bekende van u hiermee geconfronteerd worden mag u het uiteraard ook zelf bespreekbaar maken. …….“Zoek hulp, huiselijk geweld, kinder- en ouderen mishandeling stopt niet vanzelf…..”

Meer informatie over de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling kunt u terugvinden op de website van VWS en van Veilig Thuis.

PO-nummer

Maastro neemt enkel facturen in behandeling die voorzien zijn van een geldig PO-nummer. Het aanvragen van een geldig PO-nummer of het aanleveren van offertes verloopt via Afdeling Inkoop, inkoop@maastro.nl.
Facturen kunnen verzonden worden naar finad@maastro.nl.

Algemene voorwaarden

Maastro hanteert de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG 2017)
Aanvulling op algemene voorwaarden Maastro (pdf)
Huisreglement Maastro (pdf)

Beleid Rookvrije Zorg Maastro

Gedragsregels tijdens coronacrisis voor externe bezoekers  

 

Financieel

Kamer van Koophandel: 41070330
BTW nr.: NL004210104B01

Maastro Cancer Foundation

Ter gelegenheid van het afscheid van de eerste directeur van Maastro, professor dr. A.H. Keijser, werd in augustus 1988 de steunstichting Stichting Prof. Dr. A.H. Keijserfonds opgericht. Door financiële middelen te verwerven, subsidieert, ondersteunt en bevordert de stichting het wetenschappelijk onderzoek binnen de radiotherapie. Vanwege het internationale karakter dat het onderzoek inmiddels kent, is medio 2009 besloten om de naam te wijzigen in Maastro Cancer Foundation.

Stichting Maastro Cancer Foundation ondersteunt in het bijzonder de onderzoeks- en valorisatieprojecten die binnen de stichting Maastro plaatsvinden. Maastro is 1977 in Heerlen opgericht. Deze stichting verleent zorg aan oncologische patiënten uit Midden- en Zuid-Limburg in de breedste zin van het woord en in het bijzonder door radiotherapie. Op het gebied van patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs binnen de radiotherapie werkt Maastro nauw samen met Maastricht UMC+ (de samenwerking van azM en UM).

ANBI

Stichting Maastro Cancer Foundation is bij de belastingdienst gerangschikt als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Als ANBI publiceert zij de navolgende gegevens.

Algemene gegevens

Naam: Stichting Maastro Cancer Foundation
Adres: Dr. Tanslaan 12, 6229 ET Maastricht
Postadres: Postbus 3035, 6202 NA Maastricht
Telefoonnummer: 088-4455600
Fiscaal nummer: 816054794
KvK nummer: 41072471

Doelstelling

De stichting heeft statutair ten doel het verwerven van financiële middelen ter subsidiëring van, het geven van ondersteuning aan en het bevorderen van de radiotherapie. De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:

Het verkrijgen en beheren van vermogen;
Het beschikbaar stellen van middelen uit dat vermogen of de inkomsten daarvan aan instellingen die op het gebied van de radiotherapie onderzoek verrichten of werkzaam zijn, meer in het bijzonder de te Maastricht gevestigde stichting Maastro, teneinde die onderdelen van de doelstelling te verwezenlijken, waarvoor op geen andere wijze financiële steun voorhanden is;
Al hetgeen verder tere bereiking van het doel bevorderlijk kan zijn.

Beleid

Wetenschappelijk onderzoek en valorisatie zijn belangrijke pijlers van de bestrijding van kanker. Om innovatief wetenschappelijk onderzoek en valorisatie initiatieven te kunnen starten is geld nodig. Geld om bijvoorbeeld preliminaire onderzoeksresultaten te verkrijgen, haalbaarheidsstudies uit te voeren, nieuwe kennis te beschermen middels octrooien en om valorisatieprojecten op te starten. Of een onderzoeks- of valorisatieproject in aanmerking komt voor ondersteuning door Maastro Cancer Foundation hangt van een aantal factoren af. Daarbij geldt dat zowel een inhoudelijk als een financieel beleidskader van toepassing is. De Raad van Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de beoordeling en de selectie van de projecten binnen deze kaders.

Bestuur en toezicht

Het bestuur van de stichting bestaat uit de leden van de Raad van Bestuur van stichting Maastro (thans bestaande uit mevrouw prof. dr. M.J.G. Jacobs). De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit de leden van de Raad van Toezicht van stichting Maastro.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en van de Raad van Toezicht van de stichting ontvangen geen vergoeding, anders dan de bezoldiging die zij ontvangen uit hoofde van hun functie bij stichting Maastro clinic.
Verslag uitgeoefende activiteiten
Voor een verslag van de activiteiten verwijzen wij naar de jaarcijfers.

Jaarcijfers

Bekijk of download hier de jaarcijfers van 2017.

Bekijk of download hier de jaarcijfers van 2018.

Bekijk of download hier de jaarcijfers van 2019.

Bekijk of download  hier de jaarcijfers van 2020.

TZO

Maastro is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkend als Topspecialistisch instituut. Hierdoor wordt het mogelijk om aanvragen in te dienen voor het ZonMW Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO) subsidieprogramma. Dit heeft als doel om Topspecialistische zorg gecombineerd met toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te continueren, te verbeteren en qua bekostiging tot een duurzame oplossing te komen.

 

Nieuws – lees ook

X